Zákon č. 194/1998 Z. z.Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 72/1998
Platnosť od 24.06.1998
Účinnosť od 01.09.2018
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené