Oznámenie č. 17/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o uľahčení medzinárodného obehu obrazových a zvukových materiálov vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

Čiastka 7/1998
Platnosť od 29.01.1998
Uzavretie zmluvy 10.12.1948
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 7. septembra 1997 na základe článku XII ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené