Zákon č. 158/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.

Čiastka 58/1998
Platnosť od 01.06.1998
Účinnosť od 01.06.1998
Rozhodnutia súdov 3

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1998 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.06.1998

Pôvodný predpis

01.06.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené