Zákon č. 132/1998 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

(v znení č. 107/1999 Z. z.)

Čiastka 46/1998
Platnosť od 13.05.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1999 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

okrem čl. I, čl. II prvého bodu až piateho bodu, ôsmeho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho piateho bodu, dvadsiateho siedmeho bodu až dvadsiateho deviateho bodu a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené