Oznámenie č. 101/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998

101

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. decembra 1997 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov Vyhlásenie o vzájomnosti zo strany Rakúska na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) cit. zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené