Oznámenie č. 44/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi

Čiastka 19/1997
Platnosť od 21.02.1997
Uzavretie zmluvy 08.03.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. marca 1996, na základe článku 5.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené