Oznámenie č. 34/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu 1990 z 20. decembra 1990 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 14/1997
Platnosť od 14.02.1997
Záväznosť od 01.11.1996
Uzavretie zmluvy 20.12.1990
Redakčná poznámka

Protokol 1990 nadobudol platnosť 1. novembra 1996 na základe rozhodnutia tretieho zasadnutia valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), ktoré sa konalo v Berne 14.–16. novembra 1995.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené