Zákon č. 278/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov, mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a o zmenách v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok

(v znení č. 125/1998 Z. z.(nepriamo), 265/1998 Z. z.(nepriamo), 281/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 117/1997
Platnosť od 25.10.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)

278

ZÁKON

z 2. októbra 1997,

ktorým sa mení zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov, mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a o zmenách v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 175a sa vkladá § 175b, ktorý znie:

㤠175b

(1) Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti osobitného predpisu,7e) ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti osobitného predpisu.7e)

(2) Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelého dieťaťa, ktoré ku dňu účinnosti osobitného predpisu7e) neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú sumu ustanovenú v § 54, sa zvýšia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti osobitného predpisu.7e)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 7e sa citácia „Zákon č. 463/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 463/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.