Vyhláška č. 273/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia

Čiastka 114/1997
Platnosť od 17.10.1997 do31.12.2002
Účinnosť od 01.11.1997 do31.12.2002
Zrušený 652/2002 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené