Zákon č. 229/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 101/1997
Platnosť od 26.08.1997
Účinnosť od 01.09.1997
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené