Oznámenie č. 134/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 61/1997
Platnosť od 15.05.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 16. mája 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené