Vyhláška č. 113/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 35/1996 Z. z.

Čiastka 52/1997
Platnosť od 24.04.1997 do28.02.2005
Účinnosť od 24.04.1997 do28.02.2005
Zrušený 78/1992 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené