Vyhláška č. 83/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany

(v znení č. 85/1997 Z. z.)

Čiastka 29/1996
Platnosť od 29.03.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1997 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené