Zákon č. 48/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996
Účinnosť od 27.02.1996
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené