Zákon č. 373/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník

(v znení č. 566/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 129/1996
Platnosť od 28.12.1996
Účinnosť od 01.01.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené