Zákon č. 289/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 135/2000 Z. z., 467/2002 Z. z.)

Čiastka 97/1996
Platnosť od 15.10.1996
Účinnosť od 01.09.2002
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené