Vyhláška č. 185/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady

(v znení č. 309/1997 Z. z.)

Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996 do09.02.2000
Účinnosť od 01.12.1997 do09.02.2000
Zrušený 41/2000 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené