Nariadenie vlády č. 181/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o programoch rozvoja bývania

(v znení č. 105/1997 Z. z.)

Čiastka 65/1996
Platnosť od 26.06.1996 do30.04.2000
Účinnosť od 15.04.1997 do30.04.2000
Zrušený 137/2000 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené