Oznámenie č. 166/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996
Uzavretie zmluvy 31.10.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 30. decembra 1995, na základe článku 17 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené