Vyhláška č. 14/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam

Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996 do31.08.2008
Účinnosť od 18.01.1996 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené