Zákon č. 10/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe

Čiastka 3/1996
Platnosť od 11.01.1996
Účinnosť od 01.09.2009
Literatúra 13
Rozhodnutia súdov 15
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené