Zákon č. 84/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1992 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do31.12.2003
Účinnosť od 27.04.1995 do31.12.2003
Zrušený 596/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

84

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. apríla 1995,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa mení takto:

1. V § 2 písm. c) sa vypúšťa čiarka za slovom „školstva“ a slová „mládeže a športu“.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh rady školy“.

3. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

4. V § 5 ods. 10 sa vypúšťa čiarka za slovom „školstva“, slová „mládeže a športu“ a slová „na návrh územnej školskej rady“.

5. V § 6 ods. 2 písm. c) znie:

c) na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení a na vzdelávaciu činnosť pedagogických pracovníkov Štátny pedagogický ústav a metodické centrá.“.

6. V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „školským správam“ a slová „ústrednému metodickému centru“ sa nahrádzajú slovami „metodickým centrám“.

7. V § 6 ods. 4 písm. j) sa slovo „hospodárskej“ nahrádza slovom „podnikateľskej“.

8. V § 7 ods. 6 znie:

(6) Rada školy sa vyjadruje najmä ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 5.“.

9. V § 7 ods. 8 znie:

(8) Územná školská rada sa vyjadruje k práci školskej správy, a to najmä k skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 6.“.

10. V nadpise § 9 a v § 9 sa slovo „hospodárska“ nahrádza slovom „podnikateľská“ vo všetkých tvaroch.

11. V § 10 a v § 15 ods. 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

12. V § 18 ods. 2 a v § 19 ods. 3 sa slová „Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.

13. V § 22 ods. 1 sa slová „Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“ a slová „Federálneho ministerstva obrany“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené