Vyhláška č. 65/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o evidencii lesných pozemkov a stavieb

Čiastka 25/1995
Platnosť od 06.04.1995
Účinnosť od 01.05.1995

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. februára 1995

o evidencii lesných pozemkov a stavieb

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní, ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje spôsob vedenia vlastnej evidencie lesných pozemkov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu, vlastníkom, správcom, nájomcom alebo obhospodarovateľom1) (ďalej len „užívateľ“).

§ 2

Užívateľ vedie vlastnú evidenciu lesných pozemkov podľa vzťahu, na ktorého základe ich užíva, v tomto členení:

a) lesné pozemky užívané na základe vlastníctva alebo správy,

b) lesné pozemky užívané na základe nájmu,

c) lesné pozemky obhospodarované na základe osobitného právneho predpisu.1)

§ 3

Evidenciu lesných pozemkov tvorí operát, ktorý obsahuje

a) písomnú časť,

b) mapovú (grafickú) časť,

c) zbierku listín.

§ 4

(1) Písomnú časť evidencie lesných pozemkov tvorí súpis lesných pozemkov v členení podľa okresov a katastrálnych území obcí, v ktorom sa uvedie parcelné číslo, druh pozemku, výmera, číslo evidenčného listu podľa údajov katastra nehnuteľností, názov lesného hospodárskeho celku a členenie lesných pozemkov podľa hospodárskej úpravy lesov.

(2) Vzor vedenia písomnej časti vlastnej evidencie lesných pozemkov je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(3) Mapovú (grafickú) časť evidencie lesných pozemkov tvorí kópia katastrálnej mapy alebo overený geometrický plán premietnutý do katastrálnej mapy a časť kópie porastovej mapy.

(4) Zbierku listín tvoria listiny osvedčujúce vlastníctvo lesných pozemkov alebo právo na ich užívanie.

§ 5

(1) Užívateľ vedie vlastnú evidenciu stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu podľa vzťahu, na ktorého základe ich užíva, a to v členení podľa § 2 písm. a) až c).

(2) Evidencia stavieb podľa odseku 1 obsahuje

a) evidované stavby v katastri nehnuteľností2),

b) neevidované stavby v katastri nehnuteľností, vybudované z investičných a prevádzkových prostriedkov a vedené v účtovnej evidencii ako hmotný majetok3).

(3) Vzor vedenia vlastnej evidencie stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1995.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z.

VZOR VEDENIA PÍSOMNEJ ČASTI VLASTNEJ EVIDENCIE LESNÝCH POZEMKOV

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z.

VZOR VEDENIA VLASTNEJ EVIDENCIE STAVIEB SLÚŽIACICH LESNÉMU HOSPODÁRSTVU

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 a § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z.

2) § 3 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené