Oznámenie č. 263/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 87/1995
Platnosť od 05.12.1995
Uzavretie zmluvy 26.10.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 8.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené