Opatrenie č. 23/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 8/1995
Platnosť od 26.01.1995 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené