Oznámenie č. 184/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Čiastka 61/1995
Platnosť od 25.08.1995
Uzavretie zmluvy 26.06.1995
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpísania, t. j. 26. júna 1995, na základe článku 10.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené