Oznámenie č. 292/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994
Uzavretie zmluvy 20.07.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu, t. j. 20. júna 1994, na základe článku 12 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené