Zákon č. 250/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 01.10.1994
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené