Zákon č. 241/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

(v znení č. 182/2009 Z. z.)

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 01.01.2010
Rozhodnutia súdov 1

241

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. augusta 1994

o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Postavenie mesta Martin

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Mesto Martin (ďalej len „mesto“) je centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich v Slovenskej republike aj v zahraničí (ďalej len „centrum národnej kultúry“). Je sídlom celoslovenských kultúrnych ustanovizní podľa osobitných predpisov.1)

(2) Na území mesta sú pamätné miesta a budovy spojené s osobnosťami a s historickými udalosťami formovania slovenského národa.

(3) Mesto utvára podmienky na stretávanie Slovákov žijúcich v zahraničí.

(4) Na právne postavenie a na hospodárenie mesta sa vzťahujú osobitné predpisy.2)

§ 2

Územie mesta

(1) Územie mesta tvoria katastrálne územia Martin, Priekopa, Záturčie a Tomčany. V prípade potreby urbanistického rozvoja mesta sa jeho územie môže rozšíriť o ďalšie obce so súhlasom alebo na návrh ich obyvateľov.3)

(2) Vo veciach národnej kultúry a v iných veciach spoločného záujmu sa medzi mestom a okolitými obcami postupuje podľa vzájomnej dohody.

§ 3

Vzťah štátu k mestu ako centru národnej kultúry Slovákov

Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky všestranne pomáhajú mestu plniť jeho poslanie a funkcie podľa tohto zákona.

§ 4

Poslanie a funkcie mesta ako centra národnej kultúry

(1) Mesto ako centrum národnej kultúry najmä

a) pôsobí ako stredisko a národný symbol Slovákov doma aj v zahraničí,

b) ochraňuje a rozvíja národnú kultúru a národnokultúrne pamiatky na svojom území,

c) koordinuje snahy jestvujúcich národných ustanovizní a spolkov o udržiavanie a rozvíjanie amatérskej i profesionálnej kultúrnej činnosti,

d) udržiava a propaguje v spolupráci so štátnymi orgánmi národne významné priestory, budovy, námestia, sochy, zbierkové fondy, tabule a iné pamätihodnosti na svojom území,

e) utvára podľa svojich možností podmienky na činnosť ustanovizní (§ 1 ods. 1) a na ochranu miest a budov podľa § 1 ods. 2,

f) koordinuje snahy existujúcich národných kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí,

g) utvára podmienky na umiestnenie ďalších ustanovizní na území mesta v oblasti školstva, vedy a kultúry.

(2) Na plnenie poslania a funkcií centra národnej kultúry zriadi mestské zastupiteľstvo stály poradný orgán zložený zo zástupcov samosprávy, štátnej správy a celonárodných kultúrnych ustanovizní a významných kultúrnych pracovníkov. Úlohy a pôsobnosť poradného orgánu vymedzí mestské zastupiteľstvo v štatúte mesta.

§ 4a

Národný cintorín v Martine

(1) Národný cintorín v Martine tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného života.

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahuje sa na mesto ako sídlo centra národnej kultúry osobitný zákon.4)

(2) Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť zriaďovateľov alebo zakladateľov kultúrnych ustanovizní vo vzťahu k nim podľa osobitných predpisov.5)

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 196/1991 Zb. o Matici slovenskej.

2) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
§ 21 ods. 2 a § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

3) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., § 28 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené