Oznámenie č. 203/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994
Uzavretie zmluvy 29.10.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 7.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené