Úplné znenie č. 169/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 49/1994
Platnosť od 07.07.1994 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené