Zákon č. 152/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994
Účinnosť od 01.01.2019
Komentáre 22
Literatúra 190
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené