Vyhláška č. 135/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Účinnosť od 13.06.1994

135

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 30. mája 1994

o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 391a ods. 3 Trestného poriadku po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje postup Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“), súdov, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky pri výkone trestu vyhostenia z územia Slovenskej republiky tých osôb, ktorým bol tento trest uložený podľa § 57 Trestného zákona.

§ 2

(1) Súd, ktorý uložil trest vyhostenia, zašle po vyhotovení rozsudku jeho odpis ministerstvu spravodlivosti, príslušnému orgánu Policajného zboru, a ak je odsúdený vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, aj príslušnému ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „ústav“).

(2) Po právoplatnosti rozsudku, ktorým bol uložený trest vyhostenia, súd zašle jeho odpis s doložkou o právoplatnosti príslušnému orgánu Policajného zboru na účely vykonania trestu vyhostenia; ak je odsúdený v ústave, súd zašle odpis rozsudku s nariadením výkonu trestu aj príslušnému ústavu.

§ 3

(1) Ak bol odsúdenému uložený samostatný trest vyhostenia a nebol vzatý do väzby z dôvodov uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, príslušný orgán Policajného zboru po nariadení výkonu trestu vyhostenia zabezpečí jeho vykonanie v čo najkratšom čase.

(2) Ústav, v ktorom je odsúdený, ktorý má byť vyhostený, oznámi príslušnému orgánu Policajného zboru predpokladaný dátum jeho prepustenia a dobu platnosti jeho cestovného dokladu. V prípade, že odsúdený nemá platný cestovný doklad alebo tento doklad stratí platnosť pred predpokladaným dňom prepustenia na slobodu, zašle ho spolu s tromi fotografiami a oznámi osobné údaje odsúdeného potrebné na účely zabezpečenia nového cestovného dokladu.

(3) V prípade zmeny predpokladaného dátumu prepustenia odsúdeného na slobodu alebo inej zmeny orgán, ktorý o zmene rozhodol, bezodkladne oznámi ministerstvu spravodlivosti, súdu, ústavu a príslušnému orgánu Policajného zboru predpokladaný čas prepustenia.

§ 4

(1) Príslušný orgán Policajného zboru určí deň, čas a miesto vyhostenia odsúdeného, oznámi to najneskôr 14 dní pred predpokladaným dňom vyhostenia ministerstvu spravodlivosti a ústavu, v ktorom sa odsúdený nachádza, a vykoná všetky opatrenia, aby odsúdený bol v určený deň vyhostený.

(2) Odsúdený na základe právoplatného rozsudku, nariadenia výkonu trestu vyhostenia a tam, kde je to odôvodnené, aj uznesenia o prepustení odsúdeného z väzby alebo rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o upustení od výkonu trestu odňatia slobody podľa § 327 ods. 1 Trestného poriadku sa spravidla sedem dní pred predpokladaným dňom výkonu trestu vyhostenia prepraví hromadným eskortným zvozom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky do ústavu najbližšieho určenému miestu vyhostenia. Tento ústav zabezpečí odovzdanie odsúdeného orgánom Policajného zboru v primeranom čase pred určeným termínom výkonu trestu vyhostenia.

§ 5

(1) O prepustení z väzby takej osoby, ktorá má byť vyhostená, rozhodne príslušný súd tak, aby v čase jej odovzdania orgánu Policajného zboru bola väzba ukončená.

(2) V rozhodnutí ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o upustení od výkonu trestu odňatia slobody sa termín odovzdania odsúdeného orgánu Policajného zboru musí zhodovať s termínom skončenia výkonu trestu odňatia slobody.

§ 6

(1) O odovzdaní odsúdeného orgánmi Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky príslušnému orgánu Policajného zboru sa spíše protokol.

(2) O vykonaní trestu vyhostenia vyhotoví príslušný orgán Policajného zboru protokol, ktorého odpis zašle ministerstvu spravodlivosti, súdu, ktorý výkon tohto trestu nariadil, a ústavu.

§ 7

Ak príslušný orgán Policajného zboru v určenom čase nezabezpečí výkon trestu vyhostenia a nezabezpečí prevzatie odsúdeného ani iným orgánom Policajného zboru, orgán Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky prepustí odsúdeného, pokiaľ je vo väzbe, na slobodu, o čom bezodkladne upovedomí ministerstvo spravodlivosti, súd, ktorý trest vyhostenia nariadil, a príslušný orgán Policajného zboru. Odsúdeného, u ktorého minister spravodlivosti Slovenskej republiky upustil od výkonu trestu odňatia slobody, odovzdá v takom prípade orgán Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky na konanie podľa § 327 ods. 1 Trestného poriadku najbližšiemu okresnému súdu s dokladmi, ktoré sa týkajú výkonu trestu vyhostenia.

§ 8

(1) Výdavky spojené s odovzdaním odsúdeného, ktorý je vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, príslušnému orgánu Policajného zboru znáša Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

(2) Osobné výdavky a cestovné náklady spojené s výkonom trestu vyhostenia hradí odsúdený z vlastných prostriedkov, ak ich za neho neuhradí iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

(3) Ak odsúdený nemá vlastné finančné prostriedky na úhradu nákladov výkonu trestu vyhostenia, hradí ich Policajný zbor.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Hanzel v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené