Zákon č. 325/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

Čiastka 79/1993
Platnosť od 31.12.1993
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem čl. XI bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené