Opatrenie č. 323/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do30.06.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené