Oznámenie č. 322/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené