Vyhláška č. 321/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.07.1995
Účinnosť od 01.01.1994 do31.07.1995
Zrušený 145/1995 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené