Zákon č. 300/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku

Čiastka 74/1993
Platnosť od 21.12.1993
Účinnosť od 01.10.2015
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 57
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené