Vyhláška č. 118/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993
Účinnosť od 15.06.1993

OBSAH

118

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 14. mája 1993

o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Dňom 15. júna 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu

a) bankovky vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 10 Kčs vzoru 19861) s portrétom Pavla Országha-Hviezdoslava na lícnej strane,

b) mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou prvého a druhého vydania po 10 Kčs2) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a s názvom štátu „ČSFR“ na lícnej strane:

1. vzoru 19903) s portrétom Tomáša Garrigua Masaryka na rube,

2. vzoru 19914) s portrétom Milana Rastislava Štefánika na rube,

3. vzoru 19925) s portrétom Aloisa Rašína na rube.

(2) Bankovky a mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky dňom 15. júna 1993.

§ 2

Národná banka Slovenska, banky6) so sídlom v Slovenskej republike a organizačné jednotky Slovenskej pošty, š. p., vymieňajú bankovky a mince uvedené v § 1 ods. 1 za zákonné peniaze od 16. júna 1993 do 30. septembra 1993.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júnom 1993.


Marián Tkáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 36/1986 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs.

2) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 463/1992 Zb. o ďalšom vydávaní mincí po 10 Kčs.

3) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 410/1990 Zb. o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990.

4) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 329/1991 Zb. o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991.

5) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 130/1992 Zb. o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1992.

6) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené