Opatrenie č. p1/c107/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992

Čiastka 107/1992
Platnosť od 27.11.1992
Účinnosť od 12.12.1992

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené