Zákon č. 73/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

Čiastka 19/1992
Platnosť od 17.03.1992 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2002
Zrušený 466/2002 Z. z.
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené