Vyhláška č. 639/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie

(v znení č. 327/1993 Z. z., 119/1998 Z. z.)

Čiastka 131/1992
Platnosť od 31.12.1992 do31.12.1999
Účinnosť od 01.05.1998 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené