Oznámenie č. 609/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o akademickom uznávaní univerzitnej kvalifikácie (č. 32)

Čiastka 124/1992
Platnosť od 30.12.1992
Uzavretie zmluvy 26.03.1991
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 10 ods. 2 dňom 27. novembra 1961 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe odseku 3 toho istého článku 27. aprílom 1991.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené