Zákon č. 596/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 121/1992
Platnosť od 23.12.1992 do31.12.1995
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.1995
Zrušený 289/1995 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 52 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené