Ústavný zákon č. 542/1992 Zb.Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 110/1992
Platnosť od 08.12.1992
Účinnosť od 08.12.1992
Literatúra 11
Rozhodnutia súdov 3

542

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 25. novembra 1992

o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rešpektujúc uznesenie Českej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

(1) Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká Česká a Slovenská Federatívna Republika.

(2) Nástupníckymi štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú Česká republika a Slovenská republika.

Čl. 2

Pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá jej bola zverená ústavnými a inými zákonmi, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú republiku 1. januárom 1993.

Čl. 3

(1) Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zanikajú štátne orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súčasne zanikajú ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a štátne organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré boli zriadené zákonom.

(2) Česká republika a Slovenská republika nesmú po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky používať štátne symboly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Čl. 4

(1) Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Českej republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku 1992 v Českej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1) a do Českej národnej rady.2) Vnútorné pomery tohto zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Českej republiky.

(2) Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Slovenskej republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku 1992 v Slovenskej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1) a do Slovenskej národnej rady.2),*) Vnútorné pomery tohto zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Slovenskej republiky.

(3) Ustanovenia zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia o uprázdnení mandátu3) zostávajú nedotknuté.

Čl. 5

Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993 na území Českej republiky vláde Českej republiky a na území Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky, pokiaľ ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.

Čl. 6

(1) Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993 na území Českej republiky Najvyššiemu súdu Českej republiky a na území Slovenskej republiky Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.

(2) Právomoc prislúchajúcu ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Ústavnému súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vykonáva od 1. januára 1993 vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na území Českej republiky Najvyšší súd Českej republiky a vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na územní Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.

Čl. 7

Česká národná rada a Národná rada Slovenskej republiky môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s účinnosťou najskôr od 1. januára 1993 prijímať ústavné a iné zákony, ktorými zabezpečia výkon pôsobnosti, ktorá prejde na Českú republiku a Slovenskú republiku podľa článku 2.

Čl. 8

(1) Česká republika a Slovenská republika sú oprávnené ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavierať zmluvy o úprave vzájomných pomerov vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Česká republika a Slovenská republika môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavierať medzinárodné zmluvy voči tretím štátom vo svojom mene s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.


Čl. 9

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Čl. 30 a 31 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.

2) Čl. 102 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.

*) Podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. od 1. októbra 1992 Národná rada Slovenskej republiky.

3) § 49 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 59/1992 Zb. (úplné znenie č. 60/1992 Zb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.