Oznámenie č. 436/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatoku k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992
Uzavretie zmluvy 25.05.1992
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť na základe svojho článku 3 dňom podpisu.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené