Nariadenie vlády č. 372/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992
Účinnosť od 15.07.1992
Rozhodnutia súdov 2

372

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 10. června 1992,

kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, (dále jen „zákon“) a k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


§ 1

Příslušným úřadem podle zákona je okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní úřad, v Brně, Ostravě a v Plzni úřad statutárního města (dále jen „okresní úřad“) podle místa trvalého pobytu občana.

§ 2

(1) Okresní úřad vede evidenci občanů povinných výkonem civilní služby, jejichž prohlášení o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo vojenských cvičení mu byla postoupena vojenskou správou.1)

(2) Okresní úřad vede v evidenci občanů povinných výkonem civilní služby údaje o průběhu civilní služby, to je údaje o nástupu, odkladu, přerušení, prodloužení doby trvání, zproštění nebo vykonání civilní služby a údaje o převedení občana povinného výkonem civilní služby do jiné organizace státu, obce a do nevýdělečné nestátní právnické osoby (dále jen „organizace“), údaje o změně osobního stavu, místa trvalého pobytu a zdravotní klasifikaci občana povinného výkonem civilní služby.

(3) Změní-li občan povinný výkonem civilní služby místo trvalého pobytu mimo územní obvod okresního úřadu před vydáním povolávacího příkazu k nástupu výkonu civilní služby, postoupí tento úřad neprodleně údaje z evidence vedené podle odstavce 1 a 2 okresnímu úřadu podle nového místa trvalého pobytu občana. Současně o postoupení údajů z evidence okresní úřad vyrozumí vojenskou správu, která mu postoupila prohlášení občana a odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo vojenského cvičení.

(4) Okresní úřad vede evidenci organizací, ve kterých lze civilní službu vykonat a které mají sídlo v jejich územních obvodech.

§ 3

Okresní úřad při vydávání povolávacího příkazu k nástupu výkonu civilní služby dbá, aby výkon civilní služby odpovídal zdravotnímu stavu a fyzickým schopnostem občanů povinných výkonem civilní služby.2)

§ 4

Okresní úřad může ze zdravotních důvodů povolit odklad, přerušení nebo zproštění výkonu civilní služby jen na základě doporučení (závěrů) lékařské komise.3)

§ 5

(1) Organizace, v níž se vykonává civilní služba, je povinna zajistit občanu tuto službu vykonávajícímu bezplatné ubytování, poskytnout mu bezplatně pracovní oděv,4) stravu nejméně třikrát denně v hodnotě potravin 41,20 Kčs, služné ve výši 190 Kčs a příspěvek na ošacení ve výši 150 Kčs měsíčně. V případě služební cesty se občanu vykonávajícímu civilní službu poskytne částka na stravu ve výši 41,20 Kčs a příplatek ve výši 14,40 Kčs na celý kalendářní den; netrvá-li služební cesta celý kalendářní den, tato částka se poměrně sníží.

(2) Pokud organizace nezajistí ubytování v místě výkonu civilní služby, hradí občanu vykonávajícímu civilní službu náklady spojené s přepravou z místa ubytování do místa výkonu civilní služby a zpět hromadnými dopravními prostředky, a to s výjimkou městské hromadné dopravy.

(3) Pokud organizace nezajistí bezplatné stravování a ubytování, je povinna občanu vykonávajícímu civilní službu hradit částku na stravu ve výši podle odstavce 1 a skutečné náklady vynaložené na jeho přiměřené ubytování do výše 420 Kčs měsíčně5).

(4) Náhrady uvedené v odstavci 1 větě první a v odstavci 3 budou organizací vypláceny patnáctý kalendářní den v daném měsíci. Pokud tento den bude dnem pracovního klidu, budou uvedené náležitosti vypláceny předcházející pracovní den.

§ 6

(1) Občané v civilní službě mají nárok na řádnou dovolenou6) v délce 21 kalendářních dnů za každých 9 měsíců služby. Řádnou dovolenou lze čerpat po splnění nejméně tří měsíců služby, a nejpozději jeden měsíc před jejím skončením, přitom lze za každé tři měsíce čerpat její poměrnou část. Řádná dovolená se přerušuje, je-li občan vykonávající civilní službu v době dovolené uznán neschopným služby pro nemoc nebo úraz. Jestliže tato neschopnost trvá do konce služby a občan z tohoto důvodu řádnou dovolenou nevyčerpal, nárok na ni zaniká. Řádná dovolená může být občanům na základě jejich žádosti rozdělena až na tři části.

(2) Občanu v civilní službě se může poskytnout zvláštní dovolená7) v délce dvou kalendářních dnů při úmrtí rodičů, manželky, družky, dětí, sourozenců, pěstounů a osvojitelů, na vlastní svatbu a v jiných závažných případech. Při živelní pohromě, která postihla osoby blízké, lze poskytovat zvláštní dovolenou občanu v civilní službě v délce až sedmi kalendářních dnů.

(3) Po dobu řádné i zvláštní dovolené náleží občanu vykonávajícímu civilní službu náhrada za neodebranou stravu ve výši podle § 5 odst. 1 za den; náhrada se poskytuje před nastoupením řádné dovolené. Organizace hradí tomuto občanu prokázané jízdné z místa výkonu civilní služby do místa pobytu o dovolené a zpět na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Řádná a zvláštní dovolená se započítává do doby služby.

§ 7

(1) Na poskytování léčebně preventivní péče občanům vykonávajícím civilní službu se vztahují obecně závazné právní předpisy upravující péči o zdraví lidu s tím, že výběr lékaře je možný jen v rámci územního obvodu okresního úřadu, ve kterém je civilní služba vykonávána.8)

(2) Trvá-li pracovní neschopnost občana vykonávajícího civilní službu déle než tři měsíce, podá organizace na základě doporučení jeho ošetřujícího lékaře návrh na přerušení, popřípadě na zproštění výkonu civilní služby okresnímu úřadu. Okresní úřad rozhodne na základě posouzení zdravotní způsobilosti občana k výkonu civilní služby lékařskou komisí.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 odst. 5 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

2) § 5 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb.

3) § 26 směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, reg. v částce 2/1968 Sb., ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, reg. v částce 20/1970 Sb.

4) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

5) § 7 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb.


6) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

7) § 9 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb.

8) § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.