Vyhláška č. 304/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex a zostatkov účtov v nich vedených

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992
Účinnosť od 01.07.1992

304

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 1. júna 1992

o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex a zostatkov účtov v nich vedených

Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu podľa § 49a devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje spôsob vyporiadania nárokov z odberných poukazov podniku zahraničného obchodu Tuzex (ďalej len „odberné poukazy“) a zostatkov účtov v nich vedených v dôsledku ukončenia predaja tovaru a poskytovania služieb za odberné poukazy akciovou spoločnosťou Tuzex.

§ 2

Predaj tovaru a poskytovanie služieb akciovou spoločnosťou Tuzex (ďalej len „Tuzex“) za odberné poukazy, a to v hotovosti, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom účelových odberných poukazov a platobných kariet vystavených na platenie v odberných poukazoch vo všetkých prevádzkárňach Tuzexu sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Zostatky na účtoch vedené v odberných poukazoch v Živnostenskej banke, a.s. a Česko-slovenskej obchodnej banke, a.s. sa prepočítajú jednorazovo podľa dispozície danej osobou oprávnenou disponovať zostatkom na účte vedenom v odberných poukazoch na protihodnotu vo voľne zameniteľnej mene alebo na protihodnotu v česko-slovenskej mene. Na protihodnotu vo voľne zameniteľnej mene možno prepočítať zostatok na účte vedenom v odberných poukazoch, ak zostatok na takom účte je v nominálnej hodnote aspoň 55 Kčs.

(2) Lehota na udelenie dispozície podľa odseku 1 je jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Po uplynutí ustanovej lehoty prepočíta Živnostenská banka, a.s. a Česko-slovenská obchodná banka, a.s. zostatok na účte vedenom v odberných poukazoch iba na protihodnotu v česko-slovenskej mene.

(3) Po prepočte zostatkov na účtoch vedených v odberných poukazoch a po výplate alebo prevode protihodnoty vo voľne zameniteľnej mene alebo v česko-slovenskej mene (§ 3 ods. 1 a 2) Živnostenská banka, a.s. a Česko-slovenská obchodná banka, a.s. tieto účty zruší.

§ 4

Výmenu odberných poukazov vydaných do obehu po 1. januári 1989 vykonávajú po ich predložení držiteľom všetky tuzemské pobočky Živnostenskej banky, a.s., Česko-slovenskej obchodnej banky, a.s., Komerčnej banky, a. s. a Všeobecnej úverovej banky, a.s., a to podľa dispozícií držiteľa buď na protihodnotu vo voľne zameniteľnej mene, alebo v česko-slovenskej mene. Na protihodnotu vo voľne zameniteľnej mene možno prepočítať odberné poukazy vydané do obehu iba v tom prípade, ak držiteľ na jednu výmenu predloží odberné poukazy v nominálnej hodnote aspoň 55 Kčs.

§ 5

Odberné poukazy vydané do obehu pred 31. decembrom 1988 sa vymieňajú ich držiteľom iba za protihodnotu v česko-slovenskej mene. Výmenu vykonávajú banky uvedené v § 4.

§ 6

(1) Lehota na predloženie odberných poukazov v obehu podľa § 4 a 5 je jeden rok odo dňa účinnosti tejto vyhlášky. Po uplynutí tejto lehoty nárok na výmenu odberných poukazov vydaných do obehu zaniká.

(2) Banky môžu požadovať od držiteľa odberných poukazov úhradu nákladov spojených s výmenou odberných poukazov vydaných do obehu.

§ 7

(1) Na prepočet zostatkov na účtoch vedených v odberných poukazoch (§ 3 ods. 1) a na výmenu odberných poukazov vydaných do obehu (§ 4) za protihodnotu vo voľne zameniteľnej mene sa použije prepočítací pomer 1 nemecká marka za odberné poukazy v nominálnej hodnote 5,50 Kčs. Na prepočet na protihodnotu v inej voľne zameniteľnej mene sa použije uvedený prepočítací pomer a kurz nemeckej marky voči požadovanej voľne zameniteľnej mene. Tento kurz sa odvodí z kurzov devíza stred nemeckej marky a požadovanej voľne zameniteľnej meny voči Kčs vyhlásených Štátnou bankou česko-slovenskou v deň prijatia dispozície bankou.

(2) Na prepočet zostatkov na účtoch vedených v odberných poukazoch (§ 3 ods. 1) a na výmenu odberných poukazov vydaných do obehu (§ 4 a 5) za protihodnotu v česko-slovenskej mene sa použije prepočítací pomer podľa predchádzajúceho odseku a kurz devíza stred nemeckej marky voči Kčs vyhlásený Štátnou bankou česko-slovenskou v deň nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 8

Nakladanie s devízovými prostriedkami získanými na základe tejto vyhlášky sa spravuje osobitnými predpismi.1)

§ 9

Rozdiel medzi nominálnou hodnotou odberných poukazov a hodnotou vyplatenou v česko-slovenskej mene alebo vo voľne zameniteľných menách sa uhrádza z prostriedkov česko-slovenskej federácie.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


Minister:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. Vyhláška č. 303/1992 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.