Zákon č. 264/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 182/1993 Z. z.(nepriamo), 202/1995 Z. z.(nepriamo), 311/2001 Z. z.(nepriamo), 483/2001 Z. z.(nepriamo), 757/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992
Účinnosť od 01.04.2005
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené