Zákon č. 262/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.

(v znení č. 136/1995 Z. z.)

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992
Účinnosť od 01.07.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené